Reklamační řád

REKLAMAČNÍ ŘÁD PRO INTERNETOVÝ OBCHOD ADELAJN

 

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

 1. Tento reklamační řád se vztahuje na zboží zakoupené u podnikající fyzické osoby Jany Svobodové, IČO: 75577682, se sídlem Sokolská1804/28, Praha 2, Nové Město, 120 00, podnikající pod názvem Adelajn / Studio JS.

 2. Tento reklamační řád je zveřejněn na internetových stránkách prodávajícího a je součástí VOP prodávajícího. Kupující je povinen se s reklamačním řádem seznámit a nákupem zboží potvrzuje, že s ním výslovně souhlasí.

 3. Prodávající vystavuje ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění práv z vadného plnění.

 

II. PRÁVA kupujícího VZNIKAJÍCÍ Z VADNÉHO PLNĚNÍ

 1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti nebo takové vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné, nehodí se k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se obvykle užívá, není v odpovídajícím množství, míře a hmotnosti, neodpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy, nebo nevyhovuje požadavkům právních předpisů. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

 2. Odpovědnost prodávajícího za vady zakládá vada, kterou má zboží při převzetí, byť se projeví i později. Kupující nemá práva z vadného plnění, jestli se jedná o vadu, kterou musel s vynaložením obvyklé pozornosti poznat již při uzavření smlouvy. To neplatí, ujistil-li ho prodávající výslovně, že je věc bez vad, anebo zastřel-li vadu lstivě.

 3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí.

 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to neplatí u zboží prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním, u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím nebo vyplývá-li to z povahy věci. Reklamaci je nutné učinit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit.

 5. Jedná-li se o skrytou vadu, je nutné reklamaci uplatnit bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl kupující při dostatečné péči zjistit. Reklamaci může u prodávajícího uplatnit přímo pouze kupující, tj. osoba, na kterou byl vystaven nákupní doklad (faktura) nebo osoba, na kterou byla práva z vad zboží postoupena. Reklamaci lze uplatnit u prodávajícího zasláním reklamačního formuláře e-mailu info@adelajn.cz či přiložení k reklamovanému zboží.

 6. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetí věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

 7. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo na:

  1. odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti, není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

  2. odstranění vady opravou věci,

  3. na přiměřenou slevu z kupní ceny,

  4. odstoupit od smlouvy.

 1. Jde-li o nepodstatné porušení smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo odstoupí od smlouvy, může prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může prodávající odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci, aniž by způsobily kupujícímu nepřiměřené náklady.

 2. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě (nejméně 3 stejné vady) nebo pro větší počet vad (nejméně 4 různé vady). V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit.

 3. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Nezvolí-li si kupující své právo včas, má práva jako u nepodstatného porušení smlouvy. Provedenou volbu nemůže změnit bez souhlasu prodávajícího, to neplatí, požadoval-li opravu vady, která se ukáže neopravitelnou.

 4. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě, nebo oznámí, že je neodstraní, může kupující požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

 5. Má-li kupující výše uvedená práva z vadného plnění, náleží mu náhrada nákladů účelně vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li toto právo do jednoho měsíce po uplynutí lhůty pro vytknutí vady, soud mu právo nepřizná, pokud prodávající namítne, že nebylo uplatněno včas.

 6. Kupujícímu nejsou kupní smlouvou, VOP nebo tímto reklamačním řádem nijak omezena nebo vyloučena práva z vadného plnění dle občanského zákoníku. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i provedení opravy a dobu trvání opravy.

 

III. VYŘÍZENÍ REKLAMACE

 1. Kupující je povinen umožnit prodávajícímu posoudit oprávněnost reklamace a reklamaci vyřídit. Za tímto účelem kupující dodá zboží prodávajícímu k posouzení.

 2. Prodávající bude kontaktovat kupujícího do 3 pracovních dnů ode dne doručení reklamace za účelem vyřízení reklamace.

 3. Reklamace včetně odstranění vady musí být u kupujícího vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení smlouvy.

 4. V případě odstoupení od smlouvy bude kupujícímu cena vrácena do dnů ode dne účinnosti odstoupení na účet, ze kterého byla připsána, případě na účet zvolený v odstoupení od smlouvy. Částka však nebude prodávajícím vrácena dříve, než zboží obdrží nazpět. Zboží musí být navráceno v původním obalu, čisté, nepoužité, nepoškozené.

 5. O vyřízení reklamace je kupující informován e-mailem, který uvedl v reklamačním formuláři.

 6. Pro postupy při reklamaci zboží se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku, pokud nestanoví smlouva, VOP nebo tento reklamační řád jinak.

 

Tento reklamační řád je platný a účinný od 1.11.2021

Reklamační formulář 2 eshop ADELAJN