Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO INTERNETOVÝ OBCHOD


1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) podnikající fyzické osoby Jany
Svobodové, IČO: 75577682, se sídlem Sokolská 1804/28, Praha 2, 120 00,
podnikající pod názvem Adelajn (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením §
1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský
zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě
kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou nepodnikající
fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.
Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na
internetové adrese http://www.adelajns.cz (dále jen „webová stránka“), a to
prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží
od prodávajícího, je právnickou osobou či osobou, jež jedná při objednávání zboží v rámci
své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.
1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních
podmínek.
1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
1.5. Součástí obchodních podmínek je reklamační řád a souhlas se zpracováním osobních údajů
včetně informace o jejich zpracování.


2. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
1.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního
charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.
1.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen
jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech
souvisejících poplatků, vyjma nákladů na dopravné a balné. Ceny zboží zůstávají v platnosti
po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není
omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných
podmínek.
1.3. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve
webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území
České republiky. V případě odeslání zboží do jiné země platí individuálně sjednané
podmínky.
1.4. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu.
Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:
a) objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického
nákupního košíku webového rozhraní obchodu),
b) způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení
objednávaného zboží a
c) informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen
jako „objednávka“).
1.5. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit
údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat
a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující
prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Dokončit“. Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto
obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty
kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa
kupujícího“).
1.6. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše
kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení
objednávky (například písemně či telefonicky).
1.7. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky
(akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu
elektronické pošty kupujícího.
1.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní
smlouvy. Veškeré náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na
telefonní hovory) si hradí kupující sám.
1.9. Prodávající sjednává kupní smlouvu s výhradou vyprodání zásob či ztrátou schopnosti plnit.
V případě vyprodání zásob či ztráty schopnosti plnit je prodávající oprávněn od kupní
smlouvy odstoupit.
1.10. Prodávající je rovněž od kupní smlouvy oprávněn odstoupit v případě, došlo-li během
uzavření kupní smlouvy k technické chybě a/nebo pokud byl předmět kupní smlouvy
v důsledku chyby v rámci webového rozhraní obchodu stižen vadou. 


2. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY
2.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující
uhradit prodávajícímu bezhotovostně převodem na účet prodávajícího č. 2102001046/2010
vedený u Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“).
2.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s
balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále
kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
2.3. Prodávající požaduje od kupujícího uhradit 100 % z ceny objednávky před zahájením výroby
předmětu objednávky. Splatnost je do 7 dní od vytvoření objednávky.
2.4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s
uvedením variabilního symbolu. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího
uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.
2.5. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně
kombinovat. Při snaze o využití dvou slev najednou (např. slevový kupón společně s aktuální
akcí), platí vždy jen jedna sleva s vyšší hodnotou slevy.
2.6. Prodávající není plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví
prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle společně se zbožím.


3. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Kupující bere na vědomí, že nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy o dodávce zboží,
které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu.
3.2. Nejde-li o případ uvedený výše, má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do
čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, přičemž v případě, že předmětem kupní smlouvy je
několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední
dodávky zboží. Odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno ve lhůtě
uvedené v předchozí větě. Odstoupení od kupní smlouvy může kupující zasílat mimo jiné na
adresu sídla prodávajícího či na adresu elektronické pošty prodávajícího.
3.3. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2. obchodních podmínek se kupní smlouva
od počátku ruší. Zboží musí být kupujícím prodávajícímu vráceno do čtrnácti (14) dnů od
doručení odstoupení od kupní smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní
smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom
případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
3.4. V případě odstoupení od kupní smlouvy dle čl. 4.2 obchodních podmínek vrátí prodávající
peněžní prostředky přijaté od kupujícího bez odkladu, nejpozději však do 14 dnů od
odstoupení od kupní smlouvy kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je prodávající od
kupujícího přijal. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté kupujícím již při
vrácení zboží kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím kupující bude souhlasit a
nevzniknou tím kupujícímu další náklady. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající
není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí
nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.
3.5. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti
nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.
3.6. V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, je prodávající také
oprávněn kdykoliv od kupní smlouvy odstoupit, a to až do doby převzetí zboží kupujícím. V
takovém případě vrátí prodávající kupujícímu kupní cenu bez zbytečného odkladu, a to
bezhotovostně na účet určený kupujícím.
3.7. Kupující není oprávněn odstoupit od smlouvy není-li schopen vrátit zboží v nepoškozeném
stavu, nepoužité, neprané a s originálním obalem i visačkami.
3.8. Je-li společně se zbožím poskytnut kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi
prodávajícím a kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od
kupní smlouvy kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a
kupující je povinen spolu se zbožím prodávajícímu vrátit i poskytnutý dárek.                                                                                                                                                     3.9. Od smlouvy můžete odstoupit jakýmkoliv prokazatelným způsobem (zejména zasláním e-mailu nebo dopisu na naše adresy uvedené u našich indentifikačních údajů). Pro odstoupení můžete využít také vzorový formulář poskytovaný z naší strany, který tvoří přílohu č. 1 podmínek.

                                                                                                                                                    

4. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
4.1. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku kupujícího, nese
kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
4.2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v
objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání.
4.3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady
spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem
doručení.
4.4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a
v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání
porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od
přepravce převzít. Tímto nejsou dotčena práva kupujícího z odpovědnosti za vady zboží a
další práva kupujícího vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
4.5. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn od kupní smlouvy
odstoupit.
4.6. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky
prodávajícího, jsou-li prodávajícím vydány.


5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými
obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními občanského zákoníku a
zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající
odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
a) má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti,
které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na
povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
b) se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se
zboží tohoto druhu obvykle používá,
c) zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li
jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
d) je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
e) zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.3. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již
při převzetí.
5.4. Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím zboží věděl, že
zboží má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
5.5. Práva z odpovědnosti za vady zboží se uplatňují u prodávajícího. Prodávající je povinen
kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil, co je obsahem
reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a
způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání,
případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.
5.6. Práva z odpovědnosti za vady zboží může kupující konkrétně uplatnit zejména osobně na
adrese sídla (po domluvě), telefonicky na čísle uvedeném v těchto obchodních podmínkách,
nebo elektronickou poštou na emailové adrese uvedené v těchto podmínkách.
5.7. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného
odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu
prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná.
5.8. Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. 6.2 obchodních podmínek, může kupující
požadovat i dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady
nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen
výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k
povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující
právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti
má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro
opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující
i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na
dodání nového zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu zboží, může
požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu
prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo zboží opravit,
jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání
nápravy kupujícímu působilo značné obtíže.
5.9. Kdo má právo podle § 1923 občanského zákoníku, náleží mu i náhrada nákladů účelně
vynaložených při uplatnění tohoto práva. Neuplatní-li však právo na náhradu do jednoho
měsíce po uplynutí lhůty, ve které je třeba vytknout vadu, soud právo nepřizná, pokud
prodávající namítne, že právo na náhradu nebylo uplatněno včas.


6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
6.2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu
ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
6.3. Kupující je v rámci prohlédnutí a vyzkoušení zakoupeného zboží povinen jednat s velkou
opatrností, bez make-up a ostatních faktorů, které mohou způsobit znečištění zboží. Zboží
vždy kupující zkouší v přítomnosti druhé osoby, která zaručí snazší vyzkoušení a
nepoškození zboží. Kupující je povinen počínat si při zkoušení zboží s veškerou opatrností,
která zajistí, aby nedošlo ke vzniku škod a poškození (např. u dopínání zipů).
6.4. Vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy
studio-js@svatebnistudiojs.cz. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na
elektronickou adresu kupujícího.
6.5. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká
obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČO: 000 20 869,
internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se
na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů
mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
6.6. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00
Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem
podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o
řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice
2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
6.7. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2
občanského zákoníku.


7. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
7.1. Svou informační povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 Nařízení Evropského
parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné
nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely plnění kupní smlouvy, pro účely jednání o kupní
smlouvě a pro účely plnění veřejnoprávních povinností prodávajícího plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.


8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
8.1. Kupující souhlasí ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých
službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách
informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, se zasíláním obchodních sdělení
prodávajícím na elektronickou adresu či na telefonní číslo kupujícího. Svou informační
povinnost vůči kupujícímu ve smyslu čl. 13 nařízení GDPR související se zpracováním
osobních údajů kupujícího pro účely zasílání obchodních sdělení plní prodávající
prostřednictvím zvláštního dokumentu.
8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na
webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by
docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle
předchozí věty kdykoliv odvolat.


9. DÁRKOVÉ POUKAZY A SLEVOVÉ KUPONY
9.1. Kupující si prostřednictvím webové stránky může zakoupit dárkový poukaz o vybrané
hodnotě z nabízených možností prodávajícího.
9.2. Na sociálních sítích (Facebook, Instagram apod.), jakož také u jiných příležitostí lze získat
slevový kupon.
9.3. Hodnota poukazu/kuponu je spolu s jeho platností uvedena na přední straně. Platnost
poukazu je 6 měsíců od data jeho zakoupení (tj. plné úhrady). Platnost slevového kuponu je
6 měsíců od jeho vydání nebo získání podle toho, co nastane později. Není-li poukaz/kupon
ve stanovené lhůtě uplatněn, propadá bez náhrady. Totéž platí v případě, kdy není
uplatněna část poukazu/kuponu. Výměna poukazu/kuponu za plnění v peněžní formě není
možná.
9.4. Poukaz/kupon je možné uplatnit jak v rámci nákupu zboží přes obchod v rámci webového
rozhraní, či přes obchod v rámci kamenné prodejny prodávajícího. Při zadání vybraného
zboží je uveden kód poukazu/kuponu a předmětná částka bude z hodnoty nákupu
odečten.

 

10. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

 

10.1       Kupující nabývá vlastnictví ke Zboží až zaplacením celé částky sjednané Kupní ceny.

10.2       Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu (včetně fotografií nabízeného zboží) je chráněno autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní E-shopu.

10.3       Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jejich určením.

10.4       Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní E-shopu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní E-shopu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

10.5       Kupující tímto na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ust. § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10.6       Kupující bere na vědomí, že je zakázáno prodávat alkohol osobám mladším 18 let. Za tímto účelem je pracovník spediční společnosti, která doručuje Zboží obsahující alkohol, oprávněn vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Zboží, které obsahuje alkohol, doručuje přímo Prodávající, má právo vyžádat si od Kupujícího k nahlédnutí doklad prokazující dovršení věku 18 let. V případě, že Kupující nepředloží na výzvu doklad prokazující dovršení věku 18 let, nebude mu předáno Zboží, které obsahuje alkohol.

10.7       Kupující tímto uděluje Prodávajícímu souhlas s doručováním na adresu elektronické pošty sdělenou při uzavírání Kupní smlouvy Prodávajícímu. 

10.8       Prodávající přijal opatření k ověření toho, zda zákaznické recenze zboží umístěné na E-shopu byly vytvořeny skutečně Kupujícím, který si konkrétní Zboží zakoupil. Tato opatření spočívají v tom, že: zákaznickou recenzi je umožněno vložit k příslušnému zboží pouze Kupujícím přihlášeným v zákaznickém účtu, a to pouze u toho Zboží, které podle svých objednávek zakoupili. Zákaznické recenze rovněž podléhají schválení Prodávajícího, který ověřuje, zda byla recenze skutečně sepsána Kupujícím, který si konkrétní zboží zakoupil Prodávající neprovádí žádnou selekci těchto uživatelských recenzí.


11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany
sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující,
který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od
nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila
dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne
17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).
10.2. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým
stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému
ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není
dotčena platnost ostatních ustanovení.
10.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické
podobě a není přístupná.
10.4. Kontaktní údaje prodávajícího: Adelajn, Sokolská 1804/28, Praha 2, 120 00
e-mail: info@adelajn.cz
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.11.2021

 

Příloha č. 1 - Formulář pro odstoupení od Smlouvy

Adresát:

Adelajn - Svatební Studio JS

Jana Svobodová

Sokolská 1804/28

Praha 2, 120 00

e-mail - info@adelajn.cz

 

Tímto prohlašuji, že odstupuji od Smlouvy:

Datum uzavření Smlouvy:

 

Jméno a příjmení:

 

Adresa:

 

E-mailová adresa:

 

Specifikace Zboží, kterého se Smlouva týká:

 

Způsob pro navrácení obdržených finančních prostředků, případně uvedení čísla bankovního účtu:

 

 

Je-li kupující spotřebitelem má právo v případě, že objednal zboží prostřednictvím e-shopu společnosti Adelajn - Svatební Studio JS –  nebo jiného prostředku komunikace na dálku, mimo případy uvedené v § 1837 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy do 14 dnů ode dne uzavření smlouvy, resp. pokud se jedná o koupi zboží, pak do čtrnácti dnů od jeho převzetí. V případě smlouvy, jejímž předmětem je několik kusů zboží nebo dodání několika částí zboží, začíná tato lhůta běžet až dnem dodání posledního kusu nebo části zboží, a v případě smlouvy, na základě které má být zboží dodáváno pravidelně a opakovaně, ode dne dodání první dodávky.

Toto odstoupení oznámí kupující Společnosti písemně na adresu provozovny Společnosti nebo elektronicky na e-mail uvedený na vzorovém formuláři.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, zašle nebo předá Společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, zboží, které od ní obdržel.

Odstoupí-li kupující, který je spotřebitelem, od kupní smlouvy, vrátí mu Společnost bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů od odstoupení od kupní smlouvy, všechny peněžní prostředky (kupní cenu dodaného zboží) včetně nákladů na dodání, které od něho na základě kupní smlouvy přijala, stejným způsobem. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Společnost nabízí, vrátí Společnost kupujícímu náklady na dodání zboží pouze ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Společnost není povinna vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než zboží obdrží zpět nebo než kupující prokáže, že zboží Společnosti odeslal.

 

Datum: